Jason Sanford


Thor: Ragnarok (2017)
Visual Effects Producer
Fist Fight (2017)
Visual Effects Producer
Hidden Figures (2016)
Visual Effects Producer
La La Land (2016)
Visual Effects Producer
Allegiant (2016)
Visual Effects Producer
Black Mass (2015)
Visual Effects Producer
12 Years a Slave (2013)
Visual Effects Producer
Abduction (2011)
Visual Effects Producer
The Expendables (2010)
Visual Effects Producer